W roku szkolnym 1992/93 uruchomione zostało 5 – letnie Liceum Ekonomiczne oraz 2 – letnie Policealne Studium Zawodowe ze specjalnością technik – informatyk. W 2002 roku Liceum Ekonomiczne przekształcono w Technikum Ekonomiczne o specjalizacji finanse i rachunkowość. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku zajął również aktywne stanowisko wobec zamierzonej w najbliższym czasie reformy szkolnictwa zawodowego – zgłaszając swój akces do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zakwalifikowania szkoły do programu restrukturyzacji realizowanej przy pomocy Banku Światowego i występując z wnioskiem o wprowadzenie w roku 1995 Liceum Technicznego o profilach: komunikacja i transport oraz ekonomiczno – administracyjnym. Wygasło w kwietniu 2005 roku.
W roku szkolnym 2002/2003 powstało Liceum Profilowane o profilach:
• ekonomiczno – administracyjnym
• zarządzanie informacją
• transportowo – spedycyjnym.
W roku szkolnym 2003/2004 utworzono: Liceum Ogólnokształcące, 2005/2006 Liceum Sportowe oraz Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego o specjalizacji:
• urządzanie wnętrz i otoczenia domów
• usługi hotelarsko – turystyczne.
Od 2005 roku szkoła prowadzi kształcenie dorosłych.
W roku szkolnym 2006/2007 w technikum rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie:
technik informatyk o specjalizacji:
• grafika komputerowa
• aplikacje internetowe
• systemy zarządzania bazami danych
• sieciowe systemy operacyjne;
oraz kucharza małej gastronomii w zasadniczej szkole zawodowej.
W roku szkolnym 2007/2008 utworzono w technikum kierunek technik budownictwa o specjalizacji:
• przygotowanie i organizacja produkcji budowlanej
• kosztorysowanie i normowanie
• projektowanie konstrukcyjno-budowlane
W Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęto kształcenie młodocianych pracowników w zawodzie ślusarz. W klasie I i II uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku, a w klasie III w B&P Engineering, ucząc się spawania stali nierdzewnych. Po zakończeniu nauki absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin z umiejętności spawania stali nierdzewnych, uzyskując międzynarodowe certyfikaty. B&P Engineering po ukończeniu szkoły i uzyskaniu certyfikatu spawacza zapewnia pracę.
Szkoła posiada halę sportową połączoną łącznikiem z budynkiem głównym.
Kopanie fundamentów rozpoczęto 3 grudnia 2001 roku.
W roku 2003 zakończono tzw. stan surowy zamknięty.
W latach 2004 – 2005 kontynuowane były roboty instalacyjne i prowadzono prace na zewnątrz.
W dniu 16 września 2005 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie hali sportowej.
Hala sportowa została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt sportowy odpowiadający oczekiwaniom młodzieży i nauczycieli – młodzież ma do dyspozycji nowoczesną siłownię.
Halę wybudowano ze środków Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Oprócz hali powstało zaplecze dydaktyczne składające się z pięciu sal dydaktycznych i auli.

Na podstawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” w roku szkolnym 2005/2006 baza sprzętu ZSZ w Przeworsku została wzbogacona o 3 pracownie komputerowe, sala B1, K1 oraz D106. W roku szkolnym 2006/2007 ilość pracowni komputerowych zostało powiększone o 3 pracownie komputerowe MACINTOSH. W roku 2008/2009 baza sprzętu ZSZ w Przeworsku zwiększyła się o 2 pracownie komputerowe, sala B2 oraz B5. W skład każdej pracowni wchodzi sprzęt:
– 1 komputer Server
– 15 stanowisk komputerowych dla uczniów
– 1 drukarka A4
– 1 skaner A4
– laptop
– projektor
– switch

ZSZ otrzymało również Centrum Multimedialne na podstawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
„Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Ale nie tylko sale komputerowe otrzymały nowy sprzęt. Obecnie prawie w każdej sali znajduje się telewizor podłączony do komputera na którym nauczyciele mogą przedstawiać materiał dydaktyczny w postaci multimedialnej (pokazy slajdów, filmy dokumentalne, zdjęcia, wizualizacje itp.). Sale zostały też wyposażone w tablice interaktywne Activboard.

Od 2010 roku nasza szkoła ulegnie rozbudowie podzielonej na dwa zadania:
Zadanie I – rozpoczęcie 1.04.2010 r.
– zakończenie 30.06.2011 r.
Zadanie I.
Budowa obiektu kubaturowego w formie skrzydła, dostosowanego dla niepełnosprawnych, połączonego z budynkiem głównym szkoły, po wyburzeniu klatki schodowej i wykonaniu stropu.

Zadanie II – rozpoczęcie 1.02.2010 r.
– zakończenie 30.06.2010 r.
Zadanie II.
Przebudowa 6 pomieszczeń warsztatowych do nauki zawodu z przeznaczeniem na pracownie: samochodową – o pow.143,40 m2 + zaplecze o pow. 69.46 m2, przelotową stację diagnostyczną o pow. 131,1 m2 z biurem, myjnię ręczną o pow. 34,61 m2 oraz pracownię ślusarską o pow. 143,5 m2.