Opublikowano: 9 grudnia 2014

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku. Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej, przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.
Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 20.09.1963 r. nr SZ 2-11/179/63 otwarte zostało z dniem 1.09.1963 r. TECHNIKUM ELEKTRYCZNE, które wspólna dyrekcją objęło powstałą o rok wcześniej Zasadniczą Szkołę Zawodową „Dziewiarz” (zarządz. Min. Oświaty z dn. 28.09.1962) oraz w 1963 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową Handlową – kierunek sprzedawca – i ZSZ dla Pracujących.
Było to wynikiem starań miejscowego środowiska. Młodzież bowiem od szeregu lat zmuszona była dojeżdżać do średnich szkół zawodowych głównie do Jarosławia, Rzeszowa, Łańcuta i Przemyśla.
Okresowo w latach 1962-1969 z budynku szkolnego Technikum Elektrycznego i ZSZ korzystało istniejące wówczas Liceum Medyczne podległe Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Szkoła – wejście główne
Godło szkoły
Sztandar szkoły
Tablica pamiątkowa
Poczet sztandarowy

Pracownie Przedmiotowe
Dla realizacji zadań dydaktycznych wynikających z programów nauczania bardzo istotną sprawą było zorganizowanie pracowni przedmiotowych.
Powstała już w 1963/64 pracownia fizyki otrzymała pierwsze wstępne wyposażenie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Pracownia fizyki

Pracownia podstaw elektrotechniki. Wyposażenie tej pracowni stanowiły: kamera dydaktyczna i telewizor czarno-biały, rzutnik pisma, aparat projekcyjny, zestawy do nauki i prądzie elektrycznym, o magnetyzmie, różnego rodzaju mierniki elektryczne, plansze, modele maszyn elektrycznych.

Pracownia podstaw elektrotechniki

Kształcenie zawodowe
Warsztaty – praktyki zawodowe
Nauka zawodu odbywała się przez:
– kształcenie teoretyczne w systemie klasowo-lekcyjnym
– teoretyczno-praktyczne w pracowniach przedmiotowych
– szkolenie praktyczne w warsztatach szkolnych
– miesięczną praktykę zawodową z zakładach pracy dla uczniów technikum i liceum zawodowego
Dzięki dobrej współpracy z zakładami pracy kier. F. Łątka zdobył wyposażenie zasadnicze, głównie obrabiarki i frezarki. Wyposażenie i doposażenie warsztatów odbywało się w dużym stopniu w ramach prac dyplomowych i egzaminacyjnych uczniów. Proces ten był konsekwentnie kontynuowany przez kolejnych kierowników warsztatów.

Od dnia 15.10.1984 roku pełna nazwa szkoły brzmi:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
Imię tego patrona nadane zostało szkole decyzją KOiW w Przemyślu.

Kolejnymi dyrektorami szkoły w okresie 45-lecia byli:

1962/63 mgr inż. Franciszek Podzimski

1963/64 – 1967/68 mgr Kazimierz Stafiej

1968/69 – 1972/73 mgr Antoni Machniak

1973/74 – 1989/90 mgr inż. Lesław Domagała

1990/91 – 2010/11 mgr inż. Lesław Ścisłowicz

od 2010/11 mgr inż. Stanisław Mrugała

Zastępcy dyrektorów:

1973/73 – 1989/90 mgr Antoni Machniak

1977/79 – 1989/90 mgr Maria Sado

1988/89 – 1989/90 mgr inż. Lesław Ścisłowicz

1990/91 – 2004/05 mgr inż. Kazimierz Fołta

1990/91 – 2010/11 mgr Grażyna Szwed

2005/06 – 2010/11 mgr inż. Stanisław Mrugała

od 2005/06 mgr inż. Kazimierz Fejdasz

od 2010/11 mgr Maria Głąb

od 2010/11 mgr inż. Ryszard Pieczonka

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego – jako pierwsza w historii tego miasta średnia szkoła zawodowa ma już ponad 46 lat. Jest niewątpliwie szkołą młodą w stosunku do innych znakomitych jubilatek. Należy podkreślić ogromny wysiłek organizacyjny tej placówki oświatowej powstałej w okresie intensywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego w skali kraju. Wysiłki dyrekcji szkoły, zmierzają do kreowania nowych kierunków nauczania zbieżnych z przewidywanymi potrzebami kraju.

Grono pedagogiczne w 1993 r.

W roku szkolnym 1992/93 uruchomione zostało 5 – letnie Liceum Ekonomiczne oraz 2 – letnie Policealne Studium Zawodowe ze specjalnością technik – informatyk. W 2002 roku Liceum Ekonomiczne przekształcono w Technikum Ekonomiczne o specjalizacji finanse i rachunkowość. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku zajął również aktywne stanowisko wobec zamierzonej w najbliższym czasie reformy szkolnictwa zawodowego – zgłaszając swój akces do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zakwalifikowania szkoły do programu restrukturyzacji realizowanej przy pomocy Banku Światowego i występując z wnioskiem o wprowadzenie w roku 1995 Liceum Technicznego o profilach: komunikacja i transport oraz ekonomiczno – administracyjnym. Wygasło w kwietniu 2005 roku.
W roku szkolnym 2002/2003 powstało Liceum Profilowane o profilach:
• ekonomiczno – administracyjnym
• zarządzanie informacją
• transportowo – spedycyjnym.
W roku szkolnym 2003/2004 utworzono: Liceum Ogólnokształcące, 2005/2006 Liceum Sportowe oraz Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego o specjalizacji:
• urządzanie wnętrz i otoczenia domów
• usługi hotelarsko – turystyczne.
Od 2005 roku szkoła prowadzi kształcenie dorosłych.
W roku szkolnym 2006/2007 w technikum rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie:
technik informatyk o specjalizacji:
• grafika komputerowa
• aplikacje internetowe
• systemy zarządzania bazami danych
• sieciowe systemy operacyjne;
oraz kucharza małej gastronomii w zasadniczej szkole zawodowej.
W roku szkolnym 2007/2008 utworzono w technikum kierunek technik budownictwa o specjalizacji:
• przygotowanie i organizacja produkcji budowlanej
• kosztorysowanie i normowanie
• projektowanie konstrukcyjno-budowlane
W Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęto kształcenie młodocianych pracowników w zawodzie ślusarz. W klasie I i II uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku, a w klasie III w B&P Engineering, ucząc się spawania stali nierdzewnych. Po zakończeniu nauki absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin z umiejętności spawania stali nierdzewnych, uzyskując międzynarodowe certyfikaty. B&P Engineering po ukończeniu szkoły i uzyskaniu certyfikatu spawacza zapewnia pracę.
Szkoła posiada halę sportową połączoną łącznikiem z budynkiem głównym.
Kopanie fundamentów rozpoczęto 3 grudnia 2001 roku.
W roku 2003 zakończono tzw. stan surowy zamknięty.
W latach 2004 – 2005 kontynuowane były roboty instalacyjne i prowadzono prace na zewnątrz.
W dniu 16 września 2005 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie hali sportowej.
Hala sportowa została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt sportowy odpowiadający oczekiwaniom młodzieży i nauczycieli – młodzież ma do dyspozycji nowoczesną siłownię.
Halę wybudowano ze środków Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Oprócz hali powstało zaplecze dydaktyczne składające się z pięciu sal dydaktycznych i auli.

Na podstawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” w roku szkolnym 2005/2006 baza sprzętu ZSZ w Przeworsku została wzbogacona o 3 pracownie komputerowe, sala B1, K1 oraz D106. W roku szkolnym 2006/2007 ilość pracowni komputerowych zostało powiększone o 3 pracownie komputerowe MACINTOSH. W roku 2008/2009 baza sprzętu ZSZ w Przeworsku zwiększyła się o 2 pracownie komputerowe, sala B2 oraz B5. W skład każdej pracowni wchodzi sprzęt:
– 1 komputer Server
– 15 stanowisk komputerowych dla uczniów
– 1 drukarka A4
– 1 skaner A4
– laptop
– projektor
– switch

ZSZ otrzymało również Centrum Multimedialne na podstawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
„Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Ale nie tylko sale komputerowe otrzymały nowy sprzęt. Obecnie prawie w każdej sali znajduje się telewizor podłączony do komputera na którym nauczyciele mogą przedstawiać materiał dydaktyczny w postaci multimedialnej (pokazy slajdów, filmy dokumentalne, zdjęcia, wizualizacje itp.). Sale zostały też wyposażone w tablice interaktywne Activboard.

Od 2010 roku nasza szkoła ulegnie rozbudowie podzielonej na dwa zadania:
Zadanie I – rozpoczęcie 1.04.2010 r.
– zakończenie 30.06.2011 r.
Zadanie I.
Budowa obiektu kubaturowego w formie skrzydła, dostosowanego dla niepełnosprawnych, połączonego z budynkiem głównym szkoły, po wyburzeniu klatki schodowej i wykonaniu stropu.

Zadanie II – rozpoczęcie 1.02.2010 r.
– zakończenie 30.06.2010 r.
Zadanie II.
Przebudowa 6 pomieszczeń warsztatowych do nauki zawodu z przeznaczeniem na pracownie: samochodową – o pow.143,40 m2 + zaplecze o pow. 69.46 m2, przelotową stację diagnostyczną o pow. 131,1 m2 z biurem, myjnię ręczną o pow. 34,61 m2 oraz pracownię ślusarską o pow. 143,5 m2.