Opublikowano: 9 grudnia 2014

MŁODZIEŻOWY KLUB PROMOCJI ZDROWIA VICTORIA

W Zespole Szkół Zawodowych od 1993 roku działa Młodzieżowy Klub Abstynencki Victoria (obecna nazwa Młodzieżowy Klub Promocji Zdrowia Victoria) , który tworzą uczniowie szkoły. Założycielką i inicjatorką klubu była pielęgniarka szkolna pani Maria Leja, która kierowała klubem do roku 2003. Od września 2004 roku opiekę nad MKPZ sprawuje pedagog szkolny p. Agata Mucha.

Z historii Klubu…

Początki Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria sięgają lat 90-tych, kiedy zaistniała potrzeba utworzenia organizacji wspierającej młodzież. W dniach 24-26 czerwca 1993 roku Maria Leja wraz z grupa młodzieży ZSZ w Przeworsku wyruszyła z pieszą pielgrzymką z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej. Młodzież wzięła wówczas udział w Drodze Krzyżowej, gdzie była świadkiem wyznań osób wyzwolonych z nałogu pijaństwa. Zrodziła się myśl stworzenia wśród młodzieży grupy liderów zdrowia, która chciałaby w trzeźwości i bez nałogów bawić się, pracować a przede wszystkim swoją postawą udowodnić, że można bez używek pięknie żyć.
Inauguracja Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria odbyła się 26 listopada 1993 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Nazwa Klubu została wybrana nieprzypadkowo, oznacza ona zwycięstwo – zwycięstwo nad alkoholem i innymi uzależnieniami. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w formowaniu nowej organizacji.

Istnienie Klubu normuje „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami”, art. 2, art. 41. Klub działa w strukturach szkoły, bez osobowości prawnej. Przepisy regulujące strukturę, zadania i sposób działania Klubu zostały zawarte w statucie MKAV. Statut określa prawa i obowiązki kandydatów i członków Klubu, zakres uprawnień opiekuna, cele i środki jego działania oraz zawiera przepisy ogólne.

Celem działalności Klubu jest propagowanie wśród młodzieży trzeźwej obyczajowości i zdrowego stylu życia, bez alkoholu, narkotyków i nikotyny


Klub realizuje zadania według opracowywanego na każdy rok planu pracy.
– edukacja w zakresie uzależnień
– propagowanie wiedzy i zachowań abstynenckich poprzez działalność kulturalną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
– przekazywanie wiedzy o uzależnieniach
– rozwój osobowości młodzieży należącej do Klubu

Zadania te realizowane są poprzez:
spotkania z młodzieżą wszystkich klas
przyjmowanie nowych członków Klubu
współpracę z organizacjami szkolnymi
współpracę ze szkołami na terenie miasta Przeworska
współpracę z dyrekcją szkoły

MKAV współpracuje z Gronem Pedagogicznym ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, katechetami, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku, pracownikami samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w naszym mieście, z kościołem.

Każdego roku z okazji przypadającej rocznicy Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria organizowana jest impreza profilaktyczno-edukacyjna przeznaczona dla całej społeczności szkolnej ZSZ i uczniów szkół miasta Przeworska.

Obchody rocznic istnienia Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria

17.11.2003 r. – X rocznica istnienia Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria, impreza profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Być może istnieją piękniejsze czasy, ale te są nasze…”

• 10.12.2004 r. – XI rocznica istnienia MKAV, impreza profilaktyczno-edukacyjna, pod hasłem „Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem…”

• 09.12.2005 r. – XII rocznica MKAV, impreza profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Wolność nie jest ulgą lecz trudem wielkości. Wolności może, bowiem człowiek używać dobrze lub źle, może przez nią budować lub niszczyć…”

• 12.12.2006 r. – XIII rocznica istnienia MKAV, impreza profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Narkomania czyli rzecz o smutku młodości”. Mottem spotkania były słowa Jana Pawła II: „Nie dajcie się skusić pseudowartościom, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

Fragment montażu słowno-muzycznego „Narkomania czyli rzecz o smutku młodości

Wśród zaproszonych gości znalazł się ks. Jan Częczek, który wygłosił wykład na temat narkomanii wśród młodzieży. Podał przyczyny sięgania po środki uzależniające przez młodzież, mówił o kryzysie autorytetów wśród ludzi młodych.

Ks. Jan Częczek ostrzega młodzież przed zgubnymi skutkami narkomanii

• 14.12.2007 r. – XIV rocznica istnienia MKAV, impreza profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz…” Depresja, anoreksja, bulimia – choroby XXI wieku”

• 21.11.2008 r. – XV rocznica istnienia MKAV, konferencja naukowo-profilaktyczna pod hasłem „Wspólnie możemy zapobiegać”.

Młodzież naszej szkoły przygotowała montaż słowno-muzyczny, którego mottem stały się słowa Jana Pawła II: „Potrzeba wyobraźni, miłosierdzia, aby nie odwracać się od chłopca i dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień”.

Młodzież ZSZ w montażu słowno-muzycznym z okazji XV rocznicy istnienia MKAV

W montażu młodzież zwróciła uwagę na potrzebę okazywania miłości, podnoszenia krzyża codziennych wyzwań w procesie formowania własnego człowieczeństwa. Bardzo wymowne stały się słowa wiersza: „można albo dźwignąć swój krzyż, albo dać się przygnieść. Jeśli go uniesiesz, będzie tracił po drodze swój ciężar. Krzyż, którego nie przyjmiesz stanie ci w poprzek na wszystkich twoich drogach…

• 11.02.2010 roku- XVI rocznica istnienia Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria, mottem spotkania były słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Życie to szansa- nie strać jej, życie to miłość- raduj się nią, życie to błogosławieństwo- zasłuż na nie, życie to przygoda- nie bój się jej…” Tematem wiodącym spotkania był problem narkomanii.

W roku szkolnym 2011/2012 Młodzieżowy Klub Abstynencki Victoria zmienił nazwę na Młodzieżowy Klub Promocji Zdrowia Victoria

• 01.03.2012 XVIII –rocznica istnienia Młodzieżowego Klubu Promocji Zdrowia Victoria. Z tej okazji przedstawiono montaż słowno- muzyczny, wzbogacony prezentacją multimedialną, którego przewodnią myślą były słowa błogosławionego Jana Pawła II „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości…

• 06.03.2014 –Obchody XX rocznicy istnienia Młodzieżowego Klubu Promocji Zdrowia Victoria.

Każdego roku z okazji przypadającej rocznicy Klub Victoria przygotowuje program profilaktyczno- edukacyjny przeznaczony dla całej społeczności szkolnej ZSZ i uczniów szkół miasta Przeworska. I w tym roku młodzież klas: 2 LO, 1 LO b, 1 TŻU b, 3 TPS, 1 TI, 3 LO przygotowała program, którego przewodnią myślą był problem dopalaczy i narkomanii. W montażu słowno muzycznym, wzbogaconym o prezentację multimedialną i piękną oprawę muzyczną młodzież próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki i dopalacze. Uczniowie przedstawili drogę młodego człowieka do uzależnienia, wyróżnili jego cztery podstawowe fazy oraz mechanizm nim rządzące. Przestrzegali rówieśników przed zgubnym wyborem dokonanym w chwili zwątpienia w sens nauki, pracy, życia. Wyborem dokonanym w sytuacji odrzucenia przez rodziców czy fałszywych przyjaciół.
W uroczystości udział wzięli pan dyrektor ZSZ Stanisław Mrugała, pani wicedyrektor Maria Głąb, pani Maria Leja- założycielka klubu, ks. Prałat Stanisław Szałankiewicz, ks. Jan Dąbal- proboszcz parafii Ostrów, pani Justyna Kałamarz – Sanepid Przeworsk, pani Elżbieta Podłęcka- pielęgniarka szkolna, pani Lucyna Kontek- pedagog ZSOiZ w Przeworsku, wraz z młodzieżą, pani Katarzyna Krupińska – pedagog Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku oraz uczniowie ZSZ w Przeworsku wraz z nauczycielami. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycił nas również gość szczególny pan Jan Budziaszek perkusista zespołu Skaldowie, jazzman, organizator koncertu „Jednego Serca – Jednego Ducha”.
Zaczęło się trochę nietypowo… wybijaniem rytmu na bębenkach, co miało zapewne wyciszyć młodzież i wprowadzić w klimat tego spotkania. A później było tak:
Zacznijmy od tego, że wszystko jest darem, wszystko jest łaską. Stoję tu przed Wami i nie wiem o czym dzisiaj mam opowiadać. Tak jest zazwyczaj na początku każdego spotkania, czy to na rekolekcjach, na spotkaniu z młodzieżą w szkołach, w zakładach karnych, poprawczych. I nagle przychodzi do mnie myśl, że nie ma najmniejszego znaczenia, co ja będę mówił, liczy się tylko to, czy spłynie na te słowa łaska Ducha Świętego, czy nie. Niezależnie od tego, jakie kto głosiłby mądre i ciekawe konferencje i opowiadał świadectwa, to jeżeli na nas nie spłynie łaska Ducha Świętego, to nic z tego nie będzie. Po spotkaniu pójdziecie do domu, wiadomości te spłyną po was jak woda po kaczce, jutro zapomnicie o wszystkim i nic z tego nie zostanie. Tylko wtedy, kiedy spłynie łaska, może zostać poruszone przynajmniej jedno serce…”Taki był początek opowieści Jana Budziaszka o swojej muzycznej pasji splecionej z historią wewnętrznej przemiany człowieka, który zakosztował w życiu wiele (od alkoholu, narkotyków) by w którymś momencie zacząć wszystko od nowa, zacząć realizować scenariusz, którego jak szam twierdzi- nie jest autorem.
Zwieńczeniem spotkania był uścisk dłoni młodych ludzi, młodzieży ZSZ w Przeworsku z panem Janem Budziaszkiem, człowiekiem wiary, nadziei i miłości.

Młodzieżowy Klub Victoria istnieje już kilkanaście lat. Zakres jego działalności rozszerza się. Niestety wzrasta także przestępczość wśród nieletnich, coraz więcej młodych ludzi sięga po lekarstwa, papierosy, alkohol. Niepokojąca jest również agresja wśród uczniów. Informacje te dowodzą, że istnieje potrzeba pracy z młodzieżą i jej rodzinami. Klub Abstynencki Victoria podejmował i podejmuje działania w tym zakresie. Ma jeszcze na tym polu wiele do zrobienia.
Naszym zadaniem jest pomaganie młodym, by rozwijali w sobie bogactwo pragnień, marzeń i aspiracji.

Młodzi nie będą sięgać po używki, gdy pomożemy im zachwycić się światem dobra i piękna, prawdy i miłości, światem wartości, których respektowanie przynosi satysfakcję i radość, jakiej nie da alkohol czy narkotyk.