Opublikowano: 9 grudnia 2014

„Nie pytamy Cię Boże, dlaczego Go zabrałeś,
lecz dziękujemy za to, że nam Go dałeś”
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.03.2011 roku
odszedł do Domu Ojca

Śp. mgr inż. Lesław Ścisłowicz

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

W osobie Pana Dyrektora żegnamy wspaniałego człowieka, bezgranicznie oddanego młodzieży i sprawom szkoły, pedagoga i wychowawcę, który całe życie zawodowe poświęcił naszej szkole.
Pan Dyrektor pozostanie w naszych sercach i pamięci jako drogi przyjaciel, wzorowy nauczyciel i zasłużony menadżer.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Pracownicy i Młodzież
Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku

 Pragniemy przybliżyć wszystkim uczniom postać pana dyrektora, który był związany z naszą szkołą od 1976 roku, a przez ostatnie 22 lata pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych.
Pan dyrektor urodził się w Przeworsku 01 maja 1947 roku.
W roku 1954 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku, którą ukończył w 1961 roku. Po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty do klasy I Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w Rzeszowie o specjalności budowa maszyn. Technikum ukończył w 1966 r. i po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty na pierwszy rok studiów na wydział maszyn górniczych i hutniczych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1972 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika o specjalności: maszyny górnictwa podziemnego. Od 1 października 1972 roku do 31 marca 1976 roku był słuchaczem studium doktoranckiego w zakresie maszyn górniczych i przeróbczych AGH w Krakowie.
Od 1 września 1976 roku podjął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku w charakterze nauczyciela, następnie od 1 września 1985 roku pełnił funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Od 15 lutego 1988 roku był wicedyrektorem do spraw wychowawczych i obronnych. Od 1 września 1989 roku został kierownikiem szkolenia praktycznego. Od 1 września 1990 objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.
Sprawując funkcję dyrektora dał się poznać jako wybitny organizator, menadżer i wspaniały fachowiec. Utworzył zespół szkół o szerokim profilu kształcenia, dzięki czemu młodzież może kształcić się w różnych zawodach. Pełnił swoją funkcję z oddaniem i poświęceniem. Czynił starania o pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu audiowizualnego i nowoczesnego wyposażenia sal lekcyjnych aby zapewnić młodzieży optymalne warunki nauki. Równocześnie z prowadzeniem procesu wychowawczo – dydaktycznego pan dyrektor Ścisłowicz prowadził wiele prac gospodarczych na terenie szkolnego obiektu. Dokonał kompleksowej modernizacji głównego budynku szkoły. Odnowiono również szereg sal lekcyjnych oraz główną salę gimnastyczną. Powstały nowe pracownie wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne.
Najważniejszym przedsięwzięciem pana Dyrektora było wybudowanie nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem. Pan dyrektor osobiście angażował się w to przedsięwzięcie i konsekwentnie zabiegał o przyznanie środków finansowych z różnych instytucji. Ostatnim przedsięwzięciem jest budowa nowego skrzydła budynku szkolnego, w której uczestniczył do ostatnich chwil swojego życia.
Troszczył się o podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, inspirował ich do ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Służył radą, pomocą doświadczeniem, a przede wszystkim swoim prywatnym czasem. Zawsze życzliwie był nastawiony do młodzieży. Wspierał ich inicjatywy, motywował do nauki, angażował w prace na rzecz potrzebujących, uwrażliwiał. Znajdował czas, aby uczestniczyć w uroczystościach czy spotkaniach organizowanych przez młodzież, pracującą w kołach zainteresowań czy klubach działających na terenie szkoły. Promował uczniów zdolnych, pochodzących z ubogich rodzin, czynił starania o pozyskanie dla nich stypendiów na dalsze kształcenie. Cieszył się dużymi i małymi sukcesami swoich wychowanków. Nie zapominał o tych, którzy mają problemy z odnalezieniem się w obecnej rzeczywistości.
Całe swoje życie zawodowe związał z jedną szkołą. Dbał o nią, rozwijał troszczył się i zabiegał o jak najlepszy jej wizerunek. Był człowiekiem, który z ogromnym poświęceniem kierował powierzoną mu placówką.
Dnia 31 marca 2011 roku pożegnamy naszego kochanego pana Dyrektora.
Już o godzinie 10.30 wyruszymy wszyscy wraz z wychowawcami do Bazyliki Ducha Świętego, gdzie w modlitwie różańcowej będziemy się modlić za duszę świętej pamięci Lesława Ścisłowicza.
Następnie będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej Pogrzebowej, która rozpocznie się o godzinie 12. Po nabożeństwie żałobnym udamy się w skupieniu na Stary Cmentarz w Przeworsku.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został wystawiony portret Pana Dyrektora, przed którym możemy zapalać znicze, jako znak naszej pamięci, szacunku i miłości.

Nie umiera Ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Pan dyrektor Lesław Ścisłowicz za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze otrzymywał nagrody:
– Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania 1989 r.
– Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 1995 r., 2009 r.
– Nagrody Starosty Powiatu Przeworskiego 2003 r., 2006 r., 2010 r.
– Medal Komisji Edukacji Narodowej 2005 r.
– Złoty Krzyż Zasługi 2005 r.

 

O tym jakim był pedagogiem , wychowawcą a także przełożonym dali świadectwo uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły ich pełną skupienia modlitewną obecnością podczas uroczystości pogrzebowych. . Wiadomość o śmierci wywołała piękne, spontaniczne działania takie jak : modlitwa przed lekcjami, ofiara mszy świętej o spokój duszy zmarłego, palące się przy portrecie znicze , kwiaty, ciepłe słowa i wiele innych gestów potwierdzających wyjątkowość osoby pana dyrektora Lesława Ścisłowicza. Jednocześnie te same działania boleśnie uświadomiły wszystkim wielkość straty. W tej szkole każde miejsce będzie kojarzyć się z ogromną pracą pana dyrektora nie tylko jako reprezentanta placówki oświatowej , ale jej menedżera a także człowieka bardzo osobiście podchodzącego do procesu rozwoju swojej placówki. Jak podkreśliła pani dyrektor Grażyna Szwed podczas pożegnalnego wystąpienia: „Czujemy się bezradni wobec majestatu śmierci, ale to dobro, które otrzymaliśmy od Pana dyrektora obliguje nas do kontynuowania Jego dzieła”. Bardzo istotne słowa padły także podczas homilii z ust księdza Waldemara Janigi- dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Metropolitarnej podkreślającego, iż chrześcijańskie rozumienie śmierci nie rodzi pustki, ale daje nadzieję na lepsze życie oraz możliwość pełnego rozumienia celu ludzkiego istnienia.
Życie pana dyrektora od początku związane było z miastem Przeworskiem . Tutaj przyszedł na świat 1 maja 1947r. W 1961 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Przeworsku a w 1966r. Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Rzeszowie. Naukę kontynuował w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika o specjalności maszyny górnictwa podziemnego. Od 1 września 1976r. podjął pracę w Zespole Szkół Zawodowych im Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w charakterze nauczyciela. Od 1 września 1985r. pełnił funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Z dniem 15 lutego 1988r. został wicedyrektorem ds. wychowawczych i obronnych. 1 września 1990r. objął stanowisko dyrektora W Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Sprawując swoją funkcję dał się poznać jako wybitny organizator i wspaniały fachowiec. Utworzył placówkę o szerokim profilu kształcenia , dbał o zapewnienie optymalnych warunków kształcenia zabiegając o pozyskanie środków na modernizację sal i pracowni oraz doposażenie ich nowoczesnym sprzętem audiowizualnym i komputerowym. Najważniejszym przedsięwzięciem pana dyrektora było wybudowanie nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem. Ostatnim działaniem była budowa nowego skrzydła budynku szkolnego w której uczestniczył do ostatnich chwil życia. To zaangażowanie oraz profesjonalizm podczas pożegnalnego przemówienia podkreślał Starosta powiatu przeworskiego pan Zbigniew Kiszka zaznaczając , iż każda wizyta wiązała się z bardzo konkretnymi rozwiązaniami kwestii problemowych. Wiążąc się z jedną szkołą dbał o nią całym sercem troszcząc się o jak najlepszy jej wizerunek na zewnątrz.
Przedstawiciel młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych – Mirosław Siembida żegnając Pana dyrektora zaznaczył: „ Dawał z siebie wiele, aby pokazać jak mamy wymagać od siebie”. Świadectwo pana dyrektora wspierającego młodzieńcze inicjatywy, promującego zdolną młodzież, rozumiejącego i pomagającego uczniom z ubogich rodzin staje się w tym momencie wyzwaniem , któremu niełatwo będzie sprostać. Przewodniczący Rady Rodziców pan Leszek Gaweł podczas uroczystości pogrzebowych powiedział : „ Drogi panie dyrektorze żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześcijańską wiarą, że dobre czyny człowieka idą za nim poza granice życia.” Słowa uczniów i rodziców, czyli tych dla których instytucja szkoły jest najważniejsza dają chyba najpełniejszy obraz człowieka, który traktował swoją pracę jak misję do spełnienia. Są to jednak słowa nie tylko podziękowania , lecz przede wszystkim zobowiązania, które po śmierci staje się trudną spuścizną. Z pewnością jednak nie są to działania, którym nie można podołać.
Symbolicznym gestem podjęcia tego trudu było niesienie trumny z ciałem Śp. Lesława Ścisłowicza przez nauczycieli i uczniów z Bazyliki na stary cmentarz. Liturgii pogrzebowej przewodniczył ksiądz biskup Adam Szal a posługiwali księża zatrudnieni w szkole na czele z księdzem prałatem Stanisławem Szalankiewiczem. Mszę pogrzebową poprzedził różaniec szkolny prowadzony przez siostrę Rafaelę wraz z młodzieżą.
To pożegnanie było z całą pewnością pożegnaniem nie tylko wielkiego dyrektora , było pożegnaniem wspaniałego, dobrego człowieka . W duchu chrześcijańskiej nadziei wierzymy, że nie jest to koniec, ale początek drogi, którą pokazał nam nasz pan dyrektor Lesław Ścisłowicz.

Bogusława Chmura