Opublikowano: 22 stycznia 2021

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk

1. Dawid Rybczyński – kl. 2TI 3. Michał Cyran – kl. 4TI
2. Bartosz Janusz – kl. 3TI 4. Seweryn Fronc – kl. 4TI
5. Kacper Cisek – kl. 4TI

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

6. Małgorzata Krupa – kl. 2TRZ 7. Izabela Poznańska – kl. 3TZU
8. Klaudia Karaś – kl. 4TZU

Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa

9. Paulina Lasek – kl. 3TBE 10. Maciej Chromik – kl. 4TBE

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

11. Dominika Kardasińska – kl. 4TBE 12. Kamila Piejko – kl. 4TBE

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz

13. Jolanta Mucha – kl. 3mk 14. Oliwia Śliwa – kl. 3mk

Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie

15. Kacper Szatkowski – kl. 1B2

Wręczenie stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

W ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski, Zarząd Powiatu przyznał 34 stypendia uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

Stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie przyznane są na okres 5 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 5 dla uczniów klas pierwszych, 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.

1. Buczek Kacper – kl. 2TI 18. Dudek Wiktoria – kl. 2TRZ
2. Cisek Kacper – kl. 4TI 19. Chromik Maciej – kl. 4TBE
3. Cyran Michał – kl. 4TI 20. Czepiel Andżelika – kl. 3TZU
4. Czapka Karolina – kl. 3TBE 21. Fronc Seweryn – kl. 4TI
5. Głowacz Kamila – kl. 4TBE 22. Hojło Anna – kl. 4TBE
6. Homa Maciej – kl. 1IP 23. Janusz Bartosz – kl. 3TI
7. Karaś Klaudia – kl. 4TZU 24. Kardasińska Dominika – kl. 4TBE
8. Kędziora Dominik – kl. 2EI 25. Kowalik Aleksander – kl. 2TI
9. Kosyczyn Patryk – kl. 3LO 26. Krupa Małgorzata – kl. 2TRZ
10. Kulpa Justyna – kl. 1RZ 27. Lasek Paulina – kl. 3TBE
11. Morawski Kamil – kl. 2TI 28. Poznańska Izabela – kl. 3TZU
12. Pukała Tomasz – kl. 4TI 29. Pruchnicka Aleksandra – kl. 4TBE
13. Piejko Kamila – kl. 4TBE 30. Śliwa Oliwia – kl. 3mk
14. Szczepańska Wiktoria – kl. 3TBE 31. Stachiewicz Dawid – kl. 3TI
15. Strama Wiktor – kl. 3LO 32. Wołtosz Klaudia – kl. 4TI
16. Wielgus Jakub – kl. 1I 33. Weselak Patrycja – kl. 2TI
17. Uchman Jakub – kl. 4TI 34. Ziobro Michał – kl. 4TEI

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Jednym z kluczowych wymagań otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów jest otrzymanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Dominik Kędziora – 2EI, Jakub Uchman – 4TI oraz Patryk Kosyczyn – 3LO.

Gratulujemy wyróżniających wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.