Opublikowano: 18 lutego 2022

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 5000 zł.

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk

1. Jakub Wielgus – kl. 2I 2. Sebastian Wikiera – kl. 3TI
3. Aleksander Kowalik – kl. 3TI 4. Jakub Sikora – kl. 3TI
5. Damian Mazur – kl. 3TI 6. Krystian Kowal – kl. 3TI
7. Dawid Stachiewicz – kl. 4TI

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

8. Małgorzata Krupa – kl. 3TRZ 9. Izabela Poznańska – kl. 4TZU

Technikum kształcące w zawodzie technik rachunkowości

10. Wiktoria Dudek – kl. 3TRZ

Technikum kształcące w zawodzie technik pojazdów samochodowych

11. Wojciech Majcher – kl. 4TMS

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz

12. Roksana Lewandowska – kl. 3mk

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

13. Adrian Pieniążek – kl. 2mk

Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

14. Andżelika Kwiatkowska – kl. 4B2 15. Natalia Żaba – kl. 4B2

Wręczenie stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

W ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski, Zarząd Powiatu przyznał 20 stypendiów uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

Stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie przyznane są na okres 5 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 5 dla uczniów klas pierwszych, 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.

1. Buczek Kacper – kl. 3TI 11. Morawski Kamil – kl. 3TI
2. Dudek Wiktoria – kl. 3TRZ 12. Olech Wojciech – kl. 4TMS
3. Czepiel Andżelika – kl. 4TZU 13. Poznańska Izabela – kl. 4TZU
4. Czapka Karolina – kl. 4TBE 14. Rabczak Dominika – kl. 3I
5. Janusz Bartosz – kl. 4TI 15. Stachiewicz Dawid – kl. 4TI
6. Kowalik Aleksander – kl. 3TI 16. Sikora Jakub – kl. 3TI
7. Krupa Małgorzata – kl. 3TRZ 17. Wielgus Jakub – kl. 2I
8. Kłapouchy Karol – kl. 1EP 18. Weselak Patrycja – kl. 3TI
9. Majcher Wojciech – kl. 4TMS 19. Wach Julia – kl. 3TRZ
10. Lewandowska Roksana – kl. 3mk 20. Wikiera Sebastian – kl. 3TI

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Jednym z kluczowych wymagań otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów jest otrzymanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kwota stypendium to 3000 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Dominika Rabczak – 3I, Aleksander Kowalik – 3TI oraz Kulmametyev Ramil – 2LO.

Gratulujemy wyróżniających wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.