Opublikowano: 27 listopada 2020

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk

1. Dawid Rybczyński – kl. 2TI 3. Michał Cyran – kl. 4TI
2. Bartosz Janusz – kl. 3TI 4. Seweryn Fronc – kl. 4TI
5. Kacper Cisek – kl. 4TI

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

6. Małgorzata Krupa – kl. 2TRZ 7. Izabela Poznańska – kl. 3TZU
8. Klaudia Karaś – kl. 4TZU

Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa

9. Paulina Lasek – kl. 3TBE 10. Maciej Chromik – kl. 4TBE

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

11. Dominika Kardasińska – kl. 4TBE 12. Kamila Piejko – kl. 4TBE

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz

13. Jolanta Mucha – kl. 3mk 14. Oliwia Śliwa – kl. 3mk

Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie

15. Kacper Szatkowski – kl. 1B2

Gratulujemy wyróżniających wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.